fbpx

Het Spectrum – een gebouw met een ziel

Dr. J. Th. de Visser
Dr. J. Th. de Visser, de eerste minister van onderwijs in Nederland, zag zijn ontwerp voor een nieuwe lager-onderwijswet waarin de gelijkstelling was uitgewerkt in 1920 aangenomen met 87 stemmen tegen 3 stemmen en daarmee was de weg geopend voor de stichting op kosten van de overheid van bijzondere scholen en de betaling van kosten van het onderwijs door de overheid. Bijzonder onderwijs had voortaan evenveel recht op financiële steun van de overheid als het openbaar onderwijs. Deze wet vormt de basis voor de ‘Minister de Visserschool’.

Ruimtegebrek
Vanwege een tekort aan schoollokalen en schoolgebouwen in Maassluis, bedacht het toenmalige schoolbestuur een oplossing: er moest een nieuwe school ontwikkeld worden. De gemeente Maassluis had daartoe een locatie aan de Fenacoliuslaan. Het schoolbestuur ging met gemeente in onderhandeling over de grondpositie, hetgeen leidde tot de onderstaande kostenraming.

Instemming minister De Visser
Het schoolbestuur van de toekomstig te bouwen school, richt zich op 14 juli 1922 rechtstreeks tot de minister van onderwijs, heer De Visser, waarbij een overzicht wordt gegeven van de noodzaak van de nieuwe school:
Een andere school is permanent overbezet;
De gemeente heeft de bouwplannen in gewijzigde vorm goedgekeurd;
De inspecteur van het lager onderwijs heeft positief geadviseerd;
Dat duidelijk in gesprekken met de wethouder is vastkomen te staan dat de gemeente op geen andere wijze in de behoefte aan schoolruimte kan voorzien;
Dat er reeds twee klassen in andere lokalen zijn ondergebracht en dat telkens nieuwe leerlingen worden afgewezen.
Redenen te over, zo zegt het schoolbestuur, om een dringen beroep op de minister te doen om de noodzaak van nieuwbouw vast te stellen en hem te verzoeken een machtiging voor de bouw te verlenen.

 

Het schoolbestuur wordt na deze brief uitgenodigd bij minister De Visser. Een onderwijzerskamer, bestuurskamer én afzonderlijke spreekkamers was geen noodzaak, maar luxe, zo vond minister De Visser. En ook de gangbreedtes overschreden de afmetingen, zoals die gesteld waren in de lager-onderwijswet.
Deze kostenbesparende bezuinigingen hebben uiteindelijk geleid tot instemming en het gebouw zoals het er nu staat.

De eerste steenlegging
Tijdens de eerste steenlegging wordt in de speech door ds. Schweitzer ook medegedeeld dat ‘Naast haar dankbaarheid aan God, wil de vereniging echter ook voor de wereld getuigenis geven van haar diepgevoelde erkentelijkheid aan de minister van onderwijs, die zijnerzijds zeer veel aan het totstandkomen van de dit gebouw heeft gedaan. Deze minister heeft op de bres gestaan voor de gelijkstelling van het onderwijs, voor de handhaving van wettige rechten. De vereniging heeft daarom besloten aan deze school – mits goedkeuring van Zijne Excellentie – de naam te geven van ‘Minister de Visserschool’, opdat tot in verre geslachten de naam bekend blijve van de bewinsman, die zich voor de klachten en rechten van de kleinen niet te groot achtte.’
Uiteindelijk is de school woensdag 26 september 1923 officieel geopend door Minister de Visser.

Ter herinnering aan de stichting en de eerste steenlegging werden in de hal van de nieuwe school twee gedenkstenen in marmer met vergulde letters ingemetseld.

Water- en toekomstbestendig
Na de ingebruikname in 1923 blijkt dat uitbreiding noodzakelijk is: in 1931 komt een lokaal bij en in 1954 een volgende (aan de zijde van het Fenacoliusplein).
In 1953, tijdens de watersnoodramp, blijft ook de school niet gespaard. Het water komt zo hoog te staan als de entreetrap nu nog altijd is.

Maar ook renovaties en verbouwingen volgen en zo staan we ook met elkaar heden aan de vooravond van weer een nieuwe verbouwing, waarmee dit bijzondere gebouw weer de nieuwe impuls krijgt die het verdient!

© Copyright 2020 - Wonen in het Spectrum | Alle woningen in Wonen in Het Spectrum zijn verkocht.